Tus Nqi Rau Koj Tus Plig

Dab tsi yog qhov zoo rau ib tug neeg kom tau txais lub ntiaj teb tag nrho, es tseem poob lawv tus ntsuj plig?  — Malakaus 8:36

Tus Sau: Paj Tshiab

Lub 1 Hlis 2023

Peb feem ntau pom lub ntiaj teb no muaj txhua yam peb xav tau rau lub neej zoo siab thiab ua tiav—xws li cov khoom hauv ntiaj teb, nyiaj txiag, txoj hauj lwm, kev muaj peev xwm mus ncig lub ntiaj teb, kev txaus siab, thiab lub hwj chim, txhua yam muaj nyob hauv Asmeskas kev npau suav.  Phau Vajlugkub hais tias tej no tsis muaj nqis rau koj tus ntsuj plig.

Soul txhais tau tias “ua pa ntawm txoj sia,” yog ib feem ntawm tib neeg tsis txawj tuag.  Phau Vajlugkub hais tias nyob rau hauv Chiv Keeb 2:7 hais tias Vajtswv ib leeg tsim noob neej los ntawm cov av av thiab muab nws ua pa ntawm lub neej rau tib neeg.  Raws li qhov ua tsis taus pa ntawm lub neej no, txiv neej tau los ua ib tug ntsuj plig.  Tus neeg muaj sia nyob no yog tsim los kom nyob mus ib txhis.

Phau Vajlugkub hais tias thaum peb lub cev dhau mus hauv txoj kev tuag, peb cov ntsuj plig yuav nyob mus ib txhis, tsis hais nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog peb tau txais kev cawmdim, los yog nyob rau hauv kev rau txim nyob rau hauv ntuj raug txim sib nrug ntawm Vajtswv yog hais tias peb tsis kam lees Yexus uas yog Vajtswv lub txiaj ntsim rau tib neeg rau lub neej kev theej txhoj ntawm peb tej kev txhaum.  Koj puas paub tus nqi tau them rau koj tus ntsuj plig?  Tus nqi no yog Yexus tuag saum ntoo khaub lig.

Tsis muaj ib yam dab tsi hauv ntiaj teb no muaj nqi tshaj li peb lub neej—peb tus ntsuj plig uas tsis txawj tuag muaj peev xwm ua neej nyob mus ib txhis hauv lub vaj kaj siab nrog Vajtswv.

Hnub no kuv thov kom koj muag koj tus ntsuj plig rau Tswv Yexus thiab tsis yog rau tib neeg thiab tej yam hauv ntiaj teb no.  Hais txog lub neej mus ib txhis, koj yuav tsis khuv xim qhov kev txiav txim siab no yog tias koj xaiv Khetos. 

Kev Thov Vajtswv Txais Yexus:

Tswv Yexus, kuv ntseeg haus kuv lub siab tias koj tau tuag theej kuv lub txhob thiab tau ciaj los tom nqa peb hnub. Kuv ua koj tsaug rau koj tus ntoo khaub lig. Thov koj zam kuv txim rau kuv tej kev txhaum. Kuv tig rov qab los tsis ua tej kev txhaum lawm es txais koj Yexus los ua kuv tus Vajtswv, Tswv, thiab Cawm Seej hauv kuv lub neej. Yexus kuv caws koj los nyob hauv kuv lub siab. Vajntsujplig Dawb Huv pab kom kuv paub Yexus ntxiv dua thiab pab kom kuv ua kuv lub neej rau Yexus ua nws tus thwjtim. Ntawm Tswv Yexus lub Npe muaj hwjchim kuv thov cov lus no. Amen. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖